Algemene voorwaarden

Versie: 10 mei 2017

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het plaatsen van Reservaties of Bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


1. Identiteit van de Verkoper 


De verkoper is DreamLand nv, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, BTW-BE-0448.746.645, RPR Brussel

DreamLand nv
Edingensesteenweg 196
1500 Halle
BTW-BE-0448.746.645
Tel: 02 363 56 56
Fax: 02 360 02 07
E-mail: info@dreamland.be


2. Reservatie en Bestelling 


Reservatie 
Wanneer je een artikel uit een web-shop reserveert, staat het enkele dagen later klaar in het afhaalpunt van jouw keuze. Je kan er de gereserveerde artikelen rustig bekijken en pas dan beslis je of je de artikelen ook echt wil kopen. Zo vermijd je een miskoop. Pas wanneer je betaalt aan de kassa van je afhaalpunt, wordt de koop finaal. Omdat je de artikelen reserveert en aankoopt nadat je ze hebt kunnen bekijken, is dit geen verkoop op afstand. Je hebt daarom geen herroepingsrecht (zie punt 8).


Bestelling 
Je kan artikelen uit de web-shops ook bestellen, deze betaal je wel op voorhand. Je koopt de artikelen online, telefonisch of via een andere communicatietechniek. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door jou gekozen adres in België. Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit wel verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie punt 8). Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.


3. Aanbod en assortiment

 
Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Voor sommige artikelen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden (oa. metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen, enz.) te worden uitgevoerd. Je bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.
Wij behouden ons het recht voor om Bestellingen of Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • Wanneer wij mogen veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik;
 • In het geval wij vermoeden dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;
 • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde of gereserveerde artikelen;
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • Bij overmacht.


4. Prijzen 


De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.
De levering van de Reservaties in een Colruyt-winkel zijn gratis, uitgezonderd de levering van DreamBaby-artikelen, waarvoor 1 euro reservatiekosten in rekening wordt gebracht.
Voor de levering van Reservaties in OKay-winkels betaal je 1 euro servicekosten.
Tenzij anders werd aangeduid, worden voor leveringen buiten de afhaalpunten leveringskosten in rekening gebracht van 2,95 euro voor leveringen op werkdagen en 5,95 voor leveringen op zaterdag, voor zover het betrokken artikel niet groter is dan 1m50, ongeacht welke zijde, of minder weegt dan 30 kg (kleine artikelen). Ingeval je artikel langs een bepaalde zijde groter is dan 1m50 of meer weegt dan 30 kg (grote artikelen) geldt een leveringskost van 22 euro voor leveringen op werkdagen, en 30 euro voor leveringen op zaterdag.
De montageservice is steeds betalend tegen een vooraf vastgelegde forfaitaire prijs. Op de artikelen waarbij montage wordt aangeboden, zullen de kosten voor montage apart bij het desbetreffende artikel vermeld worden. Indien dit door Verkoper wordt aangeboden, zullen eventuele meerwerken bijkomend te betalen zijn overeenkomstig de vooraf gecommuniceerde tarieven. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling van de artikelen alsook van de montageservice, te zijn voldaan vooraleer de montageservice wordt aangevat.


5. Levering 


De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij je onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen.
Artikelen die de vermelding “wachtlijst” krijgen, zijn artikelen waarvoor geen stock meer beschikbaar is. De vermelde leveringsdatum is slechts indicatief en is afhankelijk van de leveringsdatum opgegeven door de Leverancier. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.
Reservaties worden geleverd in het door jou gekozen afhaalpunt. Je vindt ze daar op jouw naam en adres terug in het afhaalpunt. Ze blijven er 14 dagen beschikbaar, waarna – bij niet-afhaling – de Reservatie automatisch en kosteloos wordt geannuleerd.
Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. Behoudens het geval dat je voor de betalende montageservice hebt geopteerd sta je zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering van grote artikelen. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan jou, of in het geval je hebt geopteerd om het artikel door ons te laten monteren, op het moment dat de montage gefinaliseerd is en je hebt afgetekend voor aanvaarding. In geval een weder-aanbieding nodig is omwille van jouw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Sommige Bestellingen kunnen enkel worden afgehaald in het door jou geselecteerde afhaalpunt – voor meer informatie, contacteer de klantendienst van de Verkoper.


6. Montage: plaatsen, installeren, monteren 


De montageservice aangeboden door Collishop is enkel mogelijk voor een aantal geselecteerde artikelen uit ons assortiment, waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat er een montageservice voorhanden is. 
In geval van montage door Collishop, dien je voor eigen rekening en risico te zorgen dat:

 • De toegang tot de plaats van aflevering en/of montage onbelemmerd kan bereikt worden;
 • De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor plaatsing en montage;
 • Voldaan werd aan alle voorwaarden voor plaatsing zoals opgenomen in de checklist voor het laten plaatsen van het geleverde goed, welke op het ogenblik van de bestelling werd doorgegeven;

Collishop aanvaardt enkel aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de door haar gemonteerde artikelen indien de Klant zelf alle nodige voorzieningen en voorbereidingen heeft getroffen teneinde ervoor te zorgen dat de plaats van montage een correcte installatie mogelijk maakt.
Wanneer de voorwaarden inzake de vereiste voorbereidingen, inclusief de voorwaarden van de checklist niet werden voldaan, behouden wij ons het recht voor niet over te gaan tot de montage en zullen wij de gemaakte verplaatsings- en planningskosten op u kunnen verhalen.
Indien de werkzaamheden van installatie en montage worden verhinderd of vertraagd door zaken waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien door Collishop aan de klant worden doorgerekend.


7. Garantie 


Wettelijke Garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.


Commerciële Garantie: Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Verkoper en op het garantieticket dat samen met het kasticket wordt afgedrukt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze klantendienst.


Garantie op de montage: Op onze montageservice bieden wij een garantie aan van 1 jaar voor verborgen gebreken. De garantie die in dit kader wordt aangeboden beperkt zich tot het herstel van de geleverde goederen/ uitgevoerde werken.


Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Voor Bestellingen, dien je vooraf contact op te nemen met de klantendienst om de praktische afspraken te maken. Naargelang de aard van het artikel kunnen wij beslissen om het defecte artikel hetzij op te halen voor herstelling – aan de voordeur, gelijkvloers - hetzij het bij je thuis te (laten) herstellen.


Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.


8. Herroepingsrecht 


8.1. Volgende bepaling is enkel van toepassing op Bestellingen (zie punt 2).
Je hebt het recht aan de Verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Deze termijn laat je toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel.


Je kunt het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dien je het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Je mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel kan slechts in de initiële staat worden teruggezonden.


Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. wanneer het artikel met andere woorden niet meer verkoopbaar is en je verder bent gegaan dan enkel inspecteren (gebruik maken van een elektrische tandenborstel, scheerapparaten, koffiezetapparaten, …) zal het artikel volledig worden aangerekend (o.a. bij artikelen waarbij hygiëne van belang is).  


Ook bij montage van de artikelen tot een afgewerkt eindproduct, geldt dat deze er als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien waardoor deze artikelen niet meer verder kunnen worden verkocht.
Je hebt het recht om af te zien van de montageservice, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de bestelling werd geplaatst.
Voor dienstovereenkomsten, zoals montage, kan je het recht om van je aankoop af te zien ook uitoefenen tijdens bovenvermelde bedenktermijn van 14 kalenderdagen zelfs indien de diensten reeds ten dele werden uitgevoerd gedurende deze termijn. Montage die met instemming van de klant start gedurende de bedenktermijn zal steeds worden aangerekend aan de klant pro rata het reeds uitgevoerde.


Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • Voor audio-en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Digitale inhoud die met je toestemming reeds werd geleverd/gedownload tijdens de duur van de herroeping.
 • Dienstenovereenkomsten, zoals montage, die werden uitgevoerd gedurende de bedenktermijn met uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

Voldoet het artikel niet aan uw verwachtingen? Je kunt:

 • Ofwel het gekochte artikel op je kosten terugsturen,
 • Ofwel je kleine artikel terugsturen via een terugzendingsformulier van de Verkoper, hiervoor wordt een terugzendingskost van 2,95 euro aangerekend.
 • Ofwel grote artikelen door Collishop bij je thuis laten afhalen mits een transportkost. Van maandag tot vrijdag bedraagt deze kost 22 euro, op zaterdag betaal je 30 euro. Zet het artikel op de afgesproken datum klaar aan de voordeur – gelijkvloers.
 • Ofwel het artikel terugbrengen naar één van onze winkels, behalve de artikelen die het logo dragen (zijnde de artikelen met een verplichte aan huislevering, voor deze artikelen gelden de twee voorgaande opties).
 • Neem steeds contact op met de klantendienst voor vragen over terugzending.


8.2. Volgende bepaling is enkel van toepassing op Reservaties (zie punt 2).


De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien


9. Klantendienst 


Vragen of klachten? Onze klantendienst bereikbaar van maandag tot zondag van 8 tot 22 uur op volgende nummers en emailadressen:

DreamLand T 02 363 56 56 F 02 360 02 07 info@dreamland.be

Bent u niet tevreden over de voorgestelde oplossing van onze klantendienst? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Surf naar www.ombudsmanvoordehandel.be of stuur een e-mail naar info@ombudscom.be.

Komt er alsnog geen verzoening? Dan zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd, evenals de rechtbanken aangeduid in artikel 624, 1° 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Woont u niet in België? Contacteer onze klantendienst. Wanneer u daar geen overeenkomst bereikt, kan u bij het Europese Online Dispute Resolution Platform terecht: http://ec.europa.eu/odr.


10. Verzuim 


Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.


11. Terugname 


Wij bieden je de mogelijkheid aan om je oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren, bij aankoop van een nieuw artikel van hetzelfde type. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, dien je ten laatste 4 dagen vóór de levering contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper.


12. Klachten 


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet je onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht.


13. Privacy 


De Verkoper maakt deel uit van de Colruyt Group. Wij verbinden ons ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties van de Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wil je ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Je gegevens worden bewaard in de klantenlijst van de Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en je kan weigeren dat Colruyt je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van de Colruyt Group of ga naarwww.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van de Colruyt Group: Etn. Fr. Colruyt nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.


14. Algemene bepalingen 


Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.


Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke Reservatie en/of Bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden. 
De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.


Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.


Risico’s internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.


Bewijs: je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.